Thiết bị định vị siêu nhỏ gọn lắp đặt đơn giản khó phát hiện

 Xem vị trí hiện tại của xe chính xác đến số nhà, tên đường. – Xem lại hành trình của xe trong vòng 90 ngày gồm: Hành trình, các điểm dừng đỗ, thời gian dừng đỗ, tổng quãng đường đã…

Xem thêm