Tính thông dụng của phần mềm kế toán online

Phần mềm kế toán online ANA là doanh nghiệp chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn giải pháp công nghệ thông tin, chuyển giao công nghệ. Cung cấp các loại phần mềm quản trị nhằm tăng cường công tác quản lý kinh tế,

Phần mềm ANA giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ kế toán, kế toán thuế, tuân thủ đúng quy định của nhà nước.

Tính thông dụng, đơn giản tiện lợi của phần mềm ANA

Giao diện màn hình để nhập dữ liệu, khai thác dữ liệu một cách đơn giản, tiện lợi cho người sử dụng, cho phép nhập các thông tin theo biểu mẫu xác lập đảm bảo tính chặt chẽ của thông tin.

Giao diện có các thực đơn, màn hình được tiếng Việt hoá, dễ sử dụng, dễ hiểu, dễ nhớ và có hệ thống trợ giúp.

Tuân thủ vào luật ngân sách, luật kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 về việc ban hành chế độ kế toán chủ đầu tư.

Hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán dự án được áp dụng theo chế độ kế toán Doanh nghiệp, được quy định tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và Quyết định 48/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi của các Quyết định này.

Các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Các báo cáo tài chính theo các yêu cầu đặc thù của đơn vị.

Hình thức kế toán có thể áp dụng hình thức: Nhật ký chung, chứng từ ghi sổ hoặc nhật ký sổ cái.

Các biểu mẫu sổ kế toán và báo cáo tài chính theo quy định mới nhất của Bộ Tài chính và theo yêu cầu quản lý của đơn vị.

Đáp ứng yêu cầu về kế toán tài chính cũng như yêu cầu về quản lý đặc thù của Quý đơn vị. Cho phép cập nhật, lưu trữ các thông tin theo các yêu cầu về quản lý tài chính kế toán.

Số dư tài khoản, tồn quỹ, công nợ phải thu, phải trả, chi phí phát sinh được xác định tức thời ngay sau khi nhập liệu

Các phân hệ nghiệp vụ phần mềm kế toán ANA

 • Phân hệ kế toán tổng hợp
 • Phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi và vay tiền
 • Phần hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu
 • Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả
 • Phân hệ kế toán hàng tồn kho
 • Phân hệ quản trị phí
 • Phân hệ giá thành sản phẩm
 • Phân hệ giá thành vụ việc, công trình
 • Phân hệ quản trị theo các trường tự do
 • Phân hệ kế toán TSCĐ
 • Kế toán công cụ dụng cụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *